Rätten till bistånd

Det är inte enkelt att få ihop privatekonomin när inflationen ökar samtidigt som lönerna står stilla. Något behöver göras för att få igång tillväxten i den svenska ekonomin. Om inte det sker

kommer situationen bara att förvärras. När lågkonjunkturen kommer riskerar även många att varslas från sina jobb och studenter som tar examen riskerar att examineras in i arbetslöshet. Därtill är svenska hushåll i dagsläget mer skuldsatta än någonsin. Låneinstitut som erbjuder kreditkonton och blancolån går på högvarv och Lånakuten är räddningen när pengarna inte räcker till i slutet av månaden. I det svenska välfärdssamhället finns det dock även andra skydd att falla tillbaka på om din privatekonomi inte går ihop.

Då har du rätt till bistånd

Många tror att det krävs att man är i princip hemlös för att ha rätt till ekonomisk bistånd, så kallat socialbidrag. Så behöver dock inte vara fallet utan du kan ha rätt till ekonomiskt bistånd även som komplement till en annan inkomst. Ansökan gör du hos socialtjänsten i din kommun. Det som krävs är att du uppfyller de villkor som framgår av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Det krävs att du inte kan tillgodose dina behov på något annat sätt än genom att få bistånd. Du ska sakna förmåga att kunna klara din försörjning och du ska ha gjort allt i din makt för att tillgodose dina försörjningsbehov. Om du exempelvis inte kan försörja dig men kan arbeta, kan du få bistånd endast om du står till arbetsmarknadens förfogande. Att stå till arbetsmarknadens förfogande innebär att du aktivt söker arbete på olika orter i landet.

Viktigt att komma ihåg är dock att om du är sambo kommer er samlade ekonomiska förmåga att beaktas. Det innebär att du inte kan få bistånd om din

sambo tjänar tillräckligt för att täcka upp för hela hyreskostnaden, hela matkontot med mera. Endast gällande väldigt speciella undantagsfall med mycket svåra vårdbehov finns möjlighet att gå ifrån denna huvudregel. Notera även regeln i 4 kap. 2 § socialtjänstlagen som ger kommuner möjlighet att ge bistånd även i andra fall än de som avses i 4 kap. 1 §. Genom denna regel kan kommunen exempelvis besluta om bistånd med återbetalning om personen anses vara i behov av bistånd men inte riktigt når upp till kraven i 4 kap. 1 §.

Biståndets omfattning

Vad biståndet omfattar framgår av 4 kap. 3 § socialtjänstlagen. Det stadgas där att biståndet omfattar två delar: ”försörjningsstöd” och ”annat bistånd”. Försörjningsstödet omfattar nödvändiga vardagsutgifter såsom matkostnader som räknas ut utifrån en schablon. I stödet ingår även skäliga kostnader för boende, arbetsresor, hemförsäkring med mera. Notera att kostnaderna ska vara skäliga. Det betyder att om exempelvis kostnaden för boende är för högt med hänsyn till familjens storlek och prisnivån på orten, kan biståndet komma att ifrågasättas om man inte försöker byta bostad. Annat bistånd omfattar kostnaden för livsföring i övrigt. Det kan handla om exempelvis bistånd för glasögon, läkarvård, tandvård, träning eller kostnader för särskilt boende för äldre och funktionshindrade.

Leave a Reply

mts_cool